Rezerwuj
Napisz

Regulamin najmu

REGULAMIN NAJMU POJAZDU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem samochodu:
  – specjalnego – kempingowego (dla wersji Coast lub Ocean)
  – osobowego (dla wersji Beach)
  określonego w umowie pomiędzy Klientem – zwanym dalej „Najemcą” a  ………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. z siedzibą w  …………….. ul ……………………… – zwanym dalej „Wynajmującym”, zwanymi „Stronami”.
 2. Przedmiotem umowy najmu jest wyłącznie najem samochodu specjalnego – kempingowego lub osobowego – zwanego dalej „Pojazdem”, do wykorzystania go w celach rekreacyjnych, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 24.11.2017 r o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 3. Umowa najmu ustala prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte w umowie rozstrzyga Kodeks Cywilny.
 4. Przedmiotem najmu jest wybrany samochód specjalny – kempingowy lub osobowy należący do Wynajmującego, wraz z wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo – odbiorczym.
 5. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny technicznie, bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza Pojazdu, czysty od wewnątrz i na zewnątrz i jest zobowiązany do zwrotu w takim samym stanie.
 6. W protokole zdawczo – odbiorczym Strony określają stan faktyczny Pojazdu. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu w chwili jego wydania. Protokół zdawczo – odbiorczy musi być w całości wypełniony, podpisany przez Wynajmującego i Najemcę. Jest on załącznikiem do umowy najmu i stanowi jej integralną część.
 7. Uwagi dotyczące stanu technicznego odnotowywane są w protokole zdawczo – odbiorczym przed opuszczeniem miejsca zwrotu pojazdu, a po jego opuszczeniu nie będą uwzględniane.
 8. Pojazd użytkowany przez Najemcą posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NW.
 9. Najem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje Pojazd od Wynajmującego, data i godzina odbioru jest spisana w umowie.
 10. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób każdy z Najemców odpowiada solidarnie.
 11. W celu wykrywania i zapobiegania przestępstw oraz ochrony mienia Wynajmującego, w pojazdach zamontowane są urządzenie elektroniczne (GPS) do śledzenia pokonywanych przez pojazd tras. Informacje te mogą być wykorzystywane w okresie najmu i po jego zakończeniu jedynie w razie potrzeby, zgodnie z przepisami prawa.

§ 2

NAJEMCA I KIEROWCA

 1. Kierującym Pojazdem może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca. Najemca oraz kierujący Pojazdem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać polskie prawo jady kategorii B minimum 3 lata.
 2. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu, okazać Wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie powyżej.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz dołącza kserokopię dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem ( w tym jednych z nich musi być prawo jazdy, które są niezbędne do podpisania umowy najmu).
 4. W czasie trwania najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, płatne przeprawy promowe, tunele, mosty itp., płyny eksploatacyjne pokrywa Najemca.
 5. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli Pojazdu i upewnia się, że spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem Pojazdu należy niezwłocznie usunąć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wynajmującym.
 6. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów Pojazdu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem, przez cały czas trwania umowy najmu. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone. Ewentualna kradzież, zagubienie bądź zniszczenie skutkuje karą umowną w wysokości 3.000,00 zł.
 7. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą

   

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy (wybicie szyby, uszkodzenie ogumienia, uszkodzenia/zabrudzenie tapicerki lub innych części samochodu). Najemca upoważnia Wynajmującego do obciążenia siebie kosztami usunięcia szkód oraz ewentualnych opłat parkingowych, mandatów, kosztów odholowania pojazdu wynikłych ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym.
 2. Najemca w pełni odpowiada za szkody powstałe w wyniku wszelkich manewrów w trakcie kierowania pojazdem wynikłych na skutek:
 • nietypowych wymiarów Pojazdu, jak wysokość, szerokość, czy też ograniczona widoczność w tyle pojazdu,
 • nieprawidłowego zabezpieczenia własnych rzeczy lub wyposażenia Pojazdu na czas jazdy, podczas parkowania i innych czynności powodujących uszkodzenia, zarysowania, zadrapania itp.
 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu Pojazdu, a których przyczyną było jego prowadzenie przez osoby nieuprawnione, użytkowanie w zabronionym celu czy też niewłaściwa obsługę oraz postępowanie niezgodne z Regulaminem przez wszystkich uczestników podróży.
 2. W przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym oraz warunków Regulaminu i umowy, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za skutki powstałe z tego tytułu.

  § 4

USZKODZENIE, AWARIA, KRADZIEŻ, KOLIZJA LUB WYPADEK DROGOWY

 1. W wypadku uszkodzenia Pojazdu, awarii, pożaru lub kradzieży a także kolizji  Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji oraz do zabezpieczenia Pojazdu w sposób, który uniemożliwia powiększenia rozmiaru szkody, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii.
 2. Gdy w trakcie umowy najmu zdarzy się wypadek drogowy, Najemca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, zapisać wszystkie dane dotyczące polis (numer, firma ubezpieczeniowa), nazwiska i adresy uczestników wypadku oraz świadków, a następnie zabezpieczyć pojazd.
 3. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Pojazdu bez wyraźniej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.
 4. Koszty napraw zostaną zwrócone Najemcy przez Wynajmującego na podstawie przedłożenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części (faktury), jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwia użytkowanie Pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty za najem za dni wyłączone z możliwości użytkowania pojazdu.
 5. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania na czas naprawy, ani pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania.
 6. W przypadku gdy uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.
 7. W przypadku, gdy awaria/uszkodzenie powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

§ 5

REZERWACJA, ZAWARCIE UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji Pojazdu można dokonać drogą elektroniczną przez stronę www.chalifornia.pl lub przez wiadomość e-mail do Wynajmującego.
 2. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji Najemca otrzymuje drogą elektroniczną.
 3. Koszty najmu ustalane są na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego i jest określona w Umowie Najmu.
 4. W ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji należy podpisać umowy najmu oraz wnieść opłatę rezerwacyjną w formie zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu wynajmu.
 5. W przypadku nie podpisania umowy w terminie określonym w punkcie 4 powyżej poczytuje się, że Najemca zrezygnował z najmu Pojazdu. 
 6. Pozostała część opłaty za najem musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 7 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. Data dokonania płatności to data wpływu środków na konto Wynajmującego.
 7. Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z najmu Pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna – zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Końcowe rozliczenie między Stronami nastąpi po zdaniu Pojazdu.
 9. Pojazd winien być przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa.
 10. Opłaty za najem zawierają:
 • ograniczoną liczbę kilometrów do 300 za 1 dzień najmu, chyba że strony ustalą inaczej.
 • stawka za 1 km przejechany ponad ten limit wynosi 0,75 zł brutto

 

§ 6

KAUCJA

 

 1. Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej niż 5.000,00 zł  jest warunkiem najmu Pojazdu. Kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów napraw i ubytków w wyposażeniu Pojazdu.
 2. Najemca zobowiązuje się do wpłaty kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej 7 dni przed odbiorem Pojazdu. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Wynajmującego możliwa jest wpłata gotówką bezpośrednio przed odbiorem Pojazdu.
 3. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonywaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę umową najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu Pojazdu.
 4. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.
 5. Jeżeli w ciągu 7 dni o których mowa w punkcie 4 powyżej zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę, a nieuwzględnione w protokole zdawczo – odbiorczym z powodu zatajenia lub niedopatrzenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo pomniejszenia wpłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek
 6. Jeżeli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy przed odbiorem Pojazdu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, Wynajmujący obciąży kosztami:
 • do 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu : brak kosztów rezygnacji,
 • 29-5 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu : 50 % całkowitej opłaty za najem,
 • mniej niż 5 dni kalendarzowe przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 100 % całkowitej opłaty za najem.
 1. Za odstąpienie od umowy przez Najemcą uważane będzie również nieodebranie Pojazdu w ustalonym terminie, brak wpływu na konto opłaty za najem lub kaucji, a także odmowa przedłożenia wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

§ 8

PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z eksploatacją Pojazdu w punkcie odbioru Pojazdu przed jego wydaniem.
 2. Wynajmujący może odmówić wydania Pojazdu, jeżeli instruktaż się nie odbył. W przypadku gdy instruktaż nie odbył się z winy Najemcy, koszty związane z opóźnieniem w wydaniu Pojazdu ponosi Najemca.
 3. W przypadku opóźnienia w wydaniu Pojazdu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w wydaniu samochodu.
 4. Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w określonym w umowie terminie i nie ma możliwości przedłużenia umowy bez zgody Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego może być wyrażona telefonicznie potwierdzona smsem. Przekroczenie terminu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 150,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od ustalonego terminu.
 5. Wypożyczenie i zwrot Pojazdu w godzinach 7-19.
 6. Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie lub uzgodnionym z Wynajmującym, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.
 7. Przed zwrotem należy Pojazd wyczyścić wewnątrz (odkurzyć, przetrzeć meble, umyć szyby).
 8. Na zewnątrz pojazd powinien być umyty – NIE KORZYSTAĆ Z AUTOMATYCZNYCH MYJNI SAMOCHODOWYCH.
 9. Samochód powinien być oddany z pełnym bakiem paliwa.
 10. Zaniechanie czynności wskazanych w punkcie 9 skutkować będzie obciążeniem Najemcy kosztami wg rachunku ze stacji paliw za zatankowanie samochodu
 11. Zwrot pojazdu winien być potwierdzony podpisem Wynajmującego. Brak podpisu Wynajmującego powoduje, że to Najemca jest obciążony kosztami ewentualnych zniszczeń Pojazdu, szczególnie jeśli został zaparkowany poza miejscem wyznaczonym przez Wynajmującego. Odbiór Pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności, jeżeli szkoda została zauważona później, a nie można jej było wykryć przy zwrocie Pojazdu
 12. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 6 godzin po ustalonym terminie i  nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży i powoduje to całkowitą utratę kaucji oraz będzie skutkować ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

§ 9

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

 1. Najemca nie może uczestniczyć Pojazdem w samochodowych imprezach sportowych, testach samochodów, transporcie ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, działaniach sprzecznych z prawem oraz innych, które wykraczają poza postanowienia umowy. Zabroniony jest dalszy podnajem Pojazdu przez Najemcę.
 2. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonywania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zanieczyszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w Pojeździe, na koszt Najemcy.
 3. Przewożenie zwierząt w Pojeździe wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 5. Najemca zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. Dozwolone jest jedynie poruszanie się Pojazdem po terenie państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia) wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.
 6. Zabronione jest podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy Stronami, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wynajmującego:
  https://chalifornia.pl/regulamin-najmu/.
 4. Zapoznanie się Najemcy z zapisami niniejszego Regulaminu stwierdza jego własnoręczny podpis na umowie najmu.

§ 11

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, Najemca wyraża zgodę na gromadzenie  i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy najmu zgodnie   postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  
 1. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy najmu Pojazdu.
 2. Wynajmujący informuje, iż administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący.
 3. Najemca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
 4. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 5. Najemca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.